Sammanfattning

Ett år med återhämtning och ­utveckling

Samhällsutvecklingen 2021 präglades av återhämtning, såväl inom näringsliv som på arbetsmarknad, där arbetslösheten sjönk tillbaka till nivån före pandemin. Hallands starka befolkningstillväxt vittnar om länets attraktivitet. Närheten till starka arbetsmarknader och det egna näringslivets jobbskapande förmåga bidrar till att Halland också fortsätter vara det län med rikets högsta förvärvsgrad. En utmaning fortsatt är insatser för den grupp som står längst från arbetsmarknaden.

Långvariga strategiska samverkansprojekt inom regional utveckling gav resultat under året. Hallands regionala utvecklingsstrategi (RUS) och Hallands strategi för hållbar tillväxt antogs och en strategi för smart specialisering togs fram. Även en ny regional infrastrukturplan är under framtagande. Utvecklingsprojekten har bäring på samtliga målområden för ­regionen när det gäller attraktiva livsmiljöer, hållbarhet, men också medarbetarskap och ökad attraktivitet för boende, arbetsliv, innovation och investeringar.

En stark ekonomi i balans

Region Hallands bokslut visar ett balanskravsresultat på närmare 1,2 miljarder kronor. Tillfälliga pandemi­relaterade statsbidrag står för cirka hälften av överskottet. Det finns flera orsaker till det positiva resul­tatet där en välskött ekonomi, pandemirelaterade effekter och högre skatteintäkter är några. Ekonomin återhämtade sig snabbare än väntat under det gångna året, vilket förde med sig högre skatteintäkter. Samtidigt har en lägre efterfrågan och produktion inom vissa verksamheter inneburit lägre kostnader. Det finns dock verksamheter som drabbats hårdare ekonomiskt under pandemin. Hallandstrafiken är en verksamhet som har drabbats av stora intäktsbortfall, vilket har kompenserats med utökade driftbidrag till bolaget. Den starka ekonomin gör Region Halland väl rustat för att hantera de långsiktiga följderna av pandemin. Samtidigt skapar det förutsättningar för fortsatt utveckling i linje med beslutade strategier i områden som vård, klimat- och miljöarbete och regional tillväxt.

Hög måluppfyllnad

Sju av åtta fokusområden uppfylls för 2021. Region Halland når målen inom samtliga fokusområden inom hälso- och sjukvården. Detta visar på en god förmåga att utföra grunduppdraget parallellt med utvecklingsinsatser. Det visar också att de målvärden som fastställdes för året hade en rimlig ambitions­nivå under rådande förutsättningar. Inom till exempel digital tillgänglighet har utvecklingen accelererats på grund av pandemin och den stora efterfrågan på digitala kontaktmöjligheter. Regionen når även målvärden för en hållbar ekonomi i balans, attraktivitet, delaktighet och kompetensförsörjning.

Personalomsättningen är i princip oförändrad från 2020, dock med en ökad sjukfrånvaro till följd av pandemin, där såväl medarbetare som verksamheter har varit hårt belastade. Samtidigt visar medarbetar­undersökningen från hösten 2021 ett fortsatt högt medarbetarengagemang inom Region Halland. Fokus­området ”Ökad konkurrenskraft” når inte måluppfyllelse under 2021. Detta visar på behovet av ett fortsatt arbete för att främja innovationskapacitet i länet.

Storskaliga insatser i pandemiarbetet

Från sensommarens lättnader och gradvis öppnande av samhället fick hela Sverige under hösten 2021 återigen uppleva en ny fas och nya förutsättningar i pandemin. För regionerna innebar det bland annat ett omtag i vaccinationsinsatsen, nya restriktioner och en omfattande provtagning. Halland genom­förde en framgångsrik vaccinationsinsats mot covid-19 och gav under 2021 ut över 600 000 vaccindoser. Halland hade även en hög tillgänglighet i prov­tagningen och en väl fungerande logistik kring självprovtagning. Regionen hamnade på en tredje plats i riket sett till antalet PCR-prover per invånare.

Hög sjukfrånvaro gav ansträngt läge

En skenande smittspridning orsakade en hårt ansträngd situation i den halländska vården under slutet av året. Detta var inte främst på grund av vården av covidsmittade, utan på grund av hög sjukfrån­varo, vab och anhörigkarantän under en period med utbredd smitta av såväl covid-19, som säsongs­influensa, RS-virus och vinterkräksjuka.

På Hallands sjukhus märktes i slutet av november en ökning av patienter som vårdades för covid-19, även om ökningen inte stod i relation till den höga smittspridningen. Bland dem som vårdades var ovaccinerade en överrepresenterad grupp, samt äldre och personer med underliggande sjukdomar. Dödlig­heten i covid-19 sjönk kraftigt under året som helhet. Utvecklingen i slutet av året bidrog till en förskjutning i hanteringen av uppskjuten vård, vilket är en av många konsekvenser av pandemin som kommer att behöva hanteras framåt.

Vården klarade uppdraget

Halland var den region i Sverige som under 2021 hade i särklass flest bekräftade fall av covid-19 per 100 000 invånare. Bidragande orsaker kan vara länets befolkningstäthet och placering mellan storstads­regioner, men det kan också delvis spegla den höga i provtagningskapaciteten. Grunden till att Halland, trots den höga smittspridningen, har kunnat möta behovet av sjukhusvård ligger bland annat i att Hallands sjukhus under flera år har bedrivit ett systematiskt utvecklingsarbete kopplat till vårdplatser och vårdtid inom slutenvården. Förändrade arbetssätt har lett till sjunkande medelvårdtid samt bibehållen eller sänkt andel utlokaliserade patienter och överbeläggningar. Även för covid-19-patienter har Halland haft relativt korta vårdtider. Regionen hade, tillsammans med Gotland, kortast mediantid för vård av inne­liggande covid-19-patienter.

Hög tillgänglighet och nöjda patienter­­­

Den halländska vården har genom pandemin kunnat upprätthålla en hög tillgänglighet. Region Halland är fortsatt bland de tre regioner med bäst tillgänglighet vad gäller nybesök och operation/åtgärd inom specialistsjukvården. Parallellt med bekämpningen av pandemin har vården kunnat utvecklas enligt nationella riktlinjer och den digitala tillgängligheten har ökat. Inom barn- och ungdomspsykiatrin har satsningar gjorts som har ökat tillgängligheten. Det långsiktiga utvecklingsarbetet inom hjärtsjukvården har resulterat i markant förbättring av utfallet för nationella kvalitetsindikatorer och även i förbättring i nationell ranking.

Under våren 2021 genomfördes den nationella patientenkäten som beskriver hur patienter upplever vården som ges på landets sjukhus. Resultatet visar att halländska patienter är fortsatt mycket nöjda med vården och Region Halland, med höga betyg inom bland annat somatisk öppenvård. Även i den nationella patientenkäten som mäter invånarnas upplevelser av primärvården får Halland mycket fina omdömen och placerar sig på en andra plats i riket.

Stärkta positioner i det interna ­klimat- och miljöarbetet

Det interna klimat- och miljöarbetet har de senaste åren fått en allt högre prioritering. Region Halland har ett viktigt ansvar att bidra till grön omställning ­genom en hållbar resurshantering och minskad klimat­påverkan i de egna verksamheterna. Ett omfattande förbättringsarbete har pågått under året för att stärka det gemensamma miljöarbetet avseende såväl planering och genomförande som uppföljning. Detta har gjorts för att skapa tydlighet och för att på ett effektivt sätt integrera miljöarbetet i målstyrningen. Kunskapshöjande insatser, erfarenhetsutbyte och samverkan är viktiga delar i arbetet med att lyfta ­klimat- och miljö­målens viktiga roll i grunduppdraget.