Sammanfattning

År 2020 har präglats av pandemin både på individ- och samhällsnivå. I Halland har förutsättningarna både för att samlas kring åtgärder i länet och för att hantera konsekvenserna av pandemin varit goda. Det sedan tidigare upparbetade samarbetet med andra regionala aktörer i Hal­ land har tillsammans med Region Hallands i flera perspektiv starka utgångsläge, varit framgångsfaktorer i årets arbete. Region Hallands kapacitet och omställningsförmåga har prövats, där en stabil långsiktig riktning tillsammans med möjlighet att kunna justera arbetet löpande, har bidragit till att Region Halland klarat sig igenom 2020 förhållandevis väl.

Det ekonomiska resultatet är en konsekvens av både ett långdraget, osäkert och ansträngt läge. Balanskravsresultatet blev 797 miljoner kronor. Det stora överskottet är främst en konsekvens av en i grunden välskött ekonomi tillsammans med pandemirelaterade ersättningar och minskad produktion. Resultatet påverkas också positivt av reavinster på värdepapper samt utvecklingsmedel som inte utnyttjats, där flera utvecklingsarbeten har bromsats upp. Under den rådande pandemin har Hallandstrafiken och Teater Halland drabbats av stora intäktsbortfall, vilket regionen har kompenserat genom utökade driftbidrag för att konsolidera bolagen ekonomiskt. Även besöksnäringen i Halland har påverkats av pandemin genom minskade intäk­ter. Totalt uppgår statsbidragen till ett överskott mot budget på 838 mnkr, där 697 mnkr är hänförbara till covid­19. Av Regionfullmäktiges åtta fokusområden, så når samtliga måluppfyllelse.

Sedan pandemins start har nödvändiga justeringar gjorts efterhand och i takt med att förutsättningarna förändrats. De effekter och konsekvenser som pandemin har inneburit, har hanterats med inriktningen att i största möjliga mån fortsätta arbeta med verksamheterna enligt plan. Året har visat hur kriser och oförutsedda händelser snabbt kan ändra de förutsättningar planeringen utgår ifrån och både inom hälso­- och sjukvården och inom arbetet med regional utveckling, kultur och skola, har verksamheten på olika sätt behövt ställas in, ställas om eller anpassas. Region Hallands stöd till företagare har varit mer utnyttjade under detta år än under de senaste åren. Samtidigt har ett ökat antal digitala lösningar, inneburit en relativt god tillgänglighet samt snabbat på den digitala utvecklingen.

Tillgängligheten till vård har minskat i Halland, sam- tidigt som den fortfarande är generellt högre i Halland än i resten av Sverige. I dagsläget vet vi inte hur mycket uppskjuten vård året kan komma att innebära framöver. Där­ för behöver årets arbetssätt påverka kommande års arbete, där marginal för justeringar fortsatt behöver finnas.

Många av regionens medarbetare har bidragit med extraordinära arbetsinsatser och belastningen har periodvis varit påtaglig i vissa verksamheter. Årets medarbetarundersökning visade att trenden med ett ökande medarbetarengagemang har hållit i sig – och det är ännu ett exempel på den samlade kraft och förmåga som finns i organisationen.

Sällan har en årsredovisning varit en så viktig grund för fortsatt arbete. In i nästa år tar vi med oss ny kunskap om organisationens möjligheter och den förbättringspoten­tial som synliggjorts tack vare detta speciella år. Vi kommer att behöva hantera konsekvenserna av pandemin under lång tid, men kan också omsätta alla de lärdomar detta år fört med sig. Vi behöver dra nytta av våra styrkor i Halland och låta förändringarna påverka ledning, styrning, organisering och utveckling framöver. Det handlar inte minst om det externa perspektivet, där vårt demokratiuppdrag synlig­ gjorts när behovet av extern kommunikation varit mycket stort. Det handlar också om hur minskade skatteintäkter, förändrade förutsättningar för infrastrukturen och ett nytt sätt att hantera och analysera läget löpande behöver förändra vårt arbete. Slutsatser från året blir viktiga för att vitalisera ansvarsfördelning mellan offentliga aktörer och de behov av samordning som vi ser behövs på olika nivåer. Allt detta är viktiga frågor för fortsatt diskussion och reflektion.