Miljöredovisning 2021

Miljöredovisningen omfattar Region Hallands in­terna miljöarbete under 2021. Det interna miljö­arbetet är en väsentlig del i Region Hallands ansvar att bidra till en hållbar resurshantering och att minska den klimat- och miljöpåverkan som orsakas av de egna verksamheterna.

Miljöarbetet utgår från Region Hallands klimat- och miljöpolicy och under 2021 har Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017-2020 fortsatt följts. Framtagande av uppdaterat program kommer att göras först under 2022 eftersom arbetet har behövt invänta färdigställande av andra övergripande styrande dokument och systemanalys för grön omställning.

Förstärkning av regionens miljöarbete

Ett omfattande förbättringsarbete har pågått under året för att stärka det gemensamma miljöarbetet dels avseende genomförande och dels för en mer samlad planering inför 2022. Detta har gjorts för att effektivare integrera miljöarbetet i den av regionfullmäktige beslutade målstyrningskedjan och skapa en tydlighet i vad som är prioriterade områden 2022 utifrån Mål och budget samt behov av verksamhetsförbättringar. Förvaltningsledningarna har därmed gemensamt fastställt regiongemensamma uppdrag för 2022 av­seende att minska klimatpåverkan, energieffektivisera, arbeta för en bättre avfallshantering samt arbeta för en hållbar plastanvändning samt i övrigt aktivt bidra till regionens interna klimat- och miljöarbete. Detta har medfört att nämndernas verksamhetsplaner för 2022 omfattar miljöarbete tydligare.

Utöver fortsatt samarbete via Region Hallands miljönätverk samt nätverket för interna transporter har dialoger förts med ledningsgrupper, direktörer, förvaltningschefer, verksamhetsplanerande chefer med flera. Viktigt har också varit att öka förståelse för att mycket av det som görs inom ramen för grunduppdragen bidrar till ett förbättrat miljöarbete. Förankring, kunskapshöjning och övriga förbättringar kommer att fortsätta under 2022, då detta är viktigt för att nå Region Hallands ambitioner inom organisationens eget miljöarbete.

Kunskap och utbildning

En viktig del i miljöarbetet är att medarbetare har god kännedom om verksamhetens miljöpåverkan och hur den kan minskas.

Under 2021 har trots pandemin vissa fysiska träffar kunnat genomföras internt för kunskaps- och er­farenhetsutbyte. I slutet av året arrangerades halvdagsträffar för samtliga miljöombud. Ett viktigt inslag var att informera om regionens gemensamma miljöprioriteringar för 2022 och föra gemen­samma samtal och erfarenhetsutbyte kring vad dessa prio­riteringar innebär i vardagen. Detta för att öka förståelsen för hur också enskilda medarbetare inom verksamheterna ännu bättre kan bidra till ökad hållbarhet.

Flera verksamheter har genomfört miljödagar för medarbetare, både med externt inbjudna föreläsare och med regionens miljöstrateger. Under 2021 har drygt 1000 medarbetare genomfört den digitala grundutbildningen i miljö som finns tillgänglig för alla medarbetare. Flera har också genomfört de målgruppsanpassade utbildningarna ”Läkemedel och miljö” och ”Miljöutbildning för chefer och miljö­ombud”.

Region Halland arrangerade tillsammans med Teater Halland en digital miljökonferens för regionerna i södra Sverige.

Samverkan i klimat- och miljöarbete

Inom det interna miljöarbetet samverkar Region ­Halland med såväl Hallands kommuner som med Sveriges regioner för att omvärldsbevaka, driva på och utveckla det gemensamma arbetet med miljöförbättrande åtgärder. Tillsammans med miljö­strategerna i Hallands kommuner och länsstyrelsen har Region Halland ett nätverk som har haft två gemensamma träffar under året.

Nätverket för regionernas miljöchefer (RMC) är ett viktigt nätverk för regionernas interna miljöarbete. I nätverket medverkar också Sveriges kommuner och regioner (SKR). RMC har flera undergrupper, bland annat nätverk för Läkemedel och miljö, Miljö- och hälsofarliga ämnen i varor, Avfall, Klimat­beräkningar, Klimatpåverkan från förbrukningsvaror och Transporter. Nätverken är värdefulla för såväl ­kunskaps- och erfarenhetsutbyte som en samlad kraft att driva miljö- och klimatförbättringar. RMC arrangerade under hösten en kostnadsfri, digital seminarieserie på sju tillfällen med olika teman för att sprida goda exempel och öka kunskapen om internt miljöarbete.

Öppna jämförelser för miljö

Varje år tas en nationell rapport fram som presenterar ”Miljöarbetet i regionerna”, i samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Regioner­nas miljöchefer (RMC). Öppna jämförelse för miljö syftar till att stimulera lärande och verksamhetsutveckling. Fokus är på minskad klimatpåverkan, giftfri miljö, biologisk mångfald och resurseffektivitet och då främst avseende det interna miljöarbetet snarare än det regionala utvecklingsansvaret.

Jämförelsevärden mellan regionerna presenteras varje år under hösten, därför finns ännu ingen rangordning för 2021.

Inköp och upphandling

Under året har Region Hallands miljönätverk och regionupphandling fortsatt sitt samarbete. Represen­tant från upphandling har medverkat för kunskaps­utbyte vid miljönätverk och miljöstrateger har med­verkat för kunskapsutbyte med inköpsnätverk (Strategiskt inköpsforum). Det är angeläget att fortsätta arbeta för en ansvarsfull resurshantering genom att stärka hela inköpsprocessen och arbeta för mer hållbara offentliga inköp.

Strategiskt viktiga upphandlingar har identifierats i upphandlingsplanen och ett viktigt arbete framåt är att fortsätta samarbetet för att kunna ställa spetskrav i prioriterade upphandlingar. Ett arbete har också startats för att möjliggöra bättre miljöval genom e-handel.

Region Hallands medverkan i det nationella nätverket för Sveriges regioner ”Hållbar upphandling” bidrar också till att stärka det interna arbetet med hållbar upphandling. I nätverket genomförs gemensamma uppföljningar samt utarbetas gemensam kravställning i upphandlingar. Genom detta har till exempel generella krav om systematiskt miljöarbete tagits fram för Region Hallands upphandlingar, för att skapa mer enhetliga krav.

Material och avfall

En hållbar resurshantering innebär bland annat att arbeta för en hållbar konsumtion och en effektiv avfallshantering. Bättre förutsättningar för cirkulär hantering är viktigt för den gröna omställningen. I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Avfallsförebyggande arbete är viktigt och en förbättrad insamling av olika avfallsfraktioner sparar resurser.

Ny lagstiftning avseende engångsmaterial i plast trädde i kraft 1 juli 2021. Detta har medfört att vissa produkter har bytts från plastbaserade engångs­produkter till annat material hos flera leverantörer och det kommer att fortsätta under 2022. Förberedelser för att inom den egna organisationen arbeta för en hållbar plastanvändning har gjorts, bland annat i och med att ett regiongemensamt uppdrag för detta har tagits fram i samverkan mellan alla förvaltningsledningar.

Pandemin har medfört en ökad användning av engångsmaterial. Arbete har fortsatt för att underlätta att göra bra val vid inköp, till exempel genom att i beställningssystemet märka miljöbättre alternativ. Dock har det ibland under pandemin varit brist på vissa produkter, som i vissa fall har försvårat bra inköp. Arbete pågår för att övergå till användning av flergångsprodukter istället för engångsprodukter där det är lämpligt.

I och med att Region Hallands verksamheter är resurskrävande och stora mängder produkter köps in genereras betydande mängder avfall. Det kommer att krävas ett omfattande arbete för att göra de förbättringar som krävs för en cirkulär omställning, leva upp till nuvarande och kommande återvinnings- och rapporteringskrav, förbättrad arbetsmiljö, ansvarsfull resurshantering, kloka inköp, helhetssyn, förebygga avfall, uppföljning, ekonomiska fördelar med mera. Inför 2022 har ett regiongemensamt uppdrag tagits fram för att gemensamt arbeta för en förbättrad avfallshantering för hela organisationen. Under 2021 gick uppskattningsvis mer än hälften av avfalls­fraktionen plastförpackningar till förbränning och arbete behöver genomföras för öka andel plast som återvinns. Minskad förbränning av fossilbaserad plast leder också till minskade utsläpp av växthusgaser.
En inventering med platsbesök av flertalet miljörum har genomförts för att skapa en bild av vilka åtgärder som krävs för att det ska vara lättare för medarbetare att sortera rätt. Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallsleverantör har varit ute på extern remiss för granskning och synpunkter. När upphandlingen är genomförd kommer fortsatt förbättringsarbete att genomföras gemensamt med Region Halland och upphandlad avfallsleverantör.

Lustgas och andra medicinska gaser

Förbrukning av lustgas och övriga medicinska gaser med klimatpåverkan har minskat med 9 procent jämfört med 2020. Lustgasförbrukning per förlossning har minskat med cirka 10 procent jämfört med 2020.

På grund av pandemin har projektet för att installera destruktionsanläggning för lustgas på sjukhusen i Halmstad och Varberg senarelagts till 2022.

Möten, tjänsteresor och transporter

Under 2021 har arbete fortsatt för att utveckla digitalt distansarbete för olika yrkeskategorier, såväl för vårdpersonal som administrativ personal. Genom att utvecklingen av distanskontakter i vården har ökat, så minskar utsläppen från resor. Pandemin har gjort att tjänsteresande legat på en mycket låg nivå. Nationella restriktioner har gjort att medarbetare som kan arbeta hemifrån har uppmanats att göra det under större delen av året. Kompetensen för att såväl arrangera som delta i digitala möten har fortsatt höjts. En ­mötes- och resepolicy är även under framtagande vilket kommer ge en tydlighet kring hur Region Hallands medarbetare ska förhålla sig till möten och resor framöver.

Arbetet med att ställa om och göra Region Hallands interna transporter fossilfria innebär, inom personbilsflottan, en ökad grad av elektrifiering. Förbättrad batterikapacitet och kostnadsutvecklingen inom el­bils­segmentet har gjort det möjligt att byta ut ett flertal av Region Hallands verksamhets- och pool­bilar. Även en ökad användning av biodrivmedel som HVO100 och biogas skapar möjligheter där elbilen ännu inte är ett fullgott substitut. Interna gods­trans­porter körs idag till närmare 70 procent på HVO100. Att ställa miljö- och klimatkrav vid upphandling av transporter och fordon är ett viktigt fortsatt utvecklingsarbete.

Kollektivtrafikens roll i klimatarbetet är stor, både för Region Halland som organisation och i länet. Att åka kollektivt minskar en resas klimatpåverkan avsevärt. Hallandstrafikens busstrafik drivs med 100 procent förnyelsebara drivmedel 2021, jämfört med 99,7 procent 2020. Samtlig kollektivtrafik i Hallands­trafikens regi, utom persontågstrafiken utmed HNJ-banan, drivs med fossilfri drift sedan juni 2020.

Laddinfrastruktur

Arbete med att bygga ut laddinfrastruktur för ­Region Hallands verksamhetsbilar och poolbilar pågår och kommer att fortgå de närmaste åren. Förstudier är genom­förda på Varbergs respektive Halmstads sjukhus där rapporterna visar på möjlig utbyggnad av 60 respektive 80 laddplatser för elbilsladdning. Planerad utbyggnad är cirka 150 laddplatser under 2022–2023. Översyn av parkeringsplatser och utbyte till elbilar kommer att göras löpande. Under 2021 har 12 laddplatser installerats vid Falkenbergs vård­central.

För att möjliggöra laddning av elbilar för besökande och anställda inom Region Halland kommer publik laddinfrastruktur att byggas ut på Halmstad sjukhus, Falkenbergs vårdcentral och på Katrinebergs folkhögskola. Totalt tillkommer 26 nya laddplatser och därmed finns 57 publika laddplatser inom Region Halland. En fortsatt utbyggnad är planerad för Hylte och Laholms vårdcentraler.

Energi

Den totala energianvändningen har mellan åren 2010 och 2021 minskat med 14,5 procent. För att på ett rättvisande sätt kunna jämföra energiförbrukningen mellan år, görs en klimatkorrigering av förbrukad kWh samt att värden alltid ställs i relation till bruksarea (m2). Målet att nå en minskning med 20 procent har inte uppnåtts. Arbetet med att energin ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt fortlöper. Region Halland använder 100 procent förnybar el samt har under 2021 installerat ytterligare solceller på våra fastig­heter. Mål om att installera 200 000 kWh/år uppnås och egenproducerad el utgör år 2021 2,6 procent av den totala elanvändningen.

Inom Region Halland finns solcellsanläggningar för elproduktion på de tre sjukhusen, de tre skolorna och några vårdcentraler. På Löftadalens folkhögskola finns även en solfångaranläggning. Under 2021 togs ytterligare fyra anläggningar i drift, på Nyhems VC, Kungsbacka sjukhus, idrottshallen vid Katrinebergs folkhögskola och Varbergs sjukhus.

Fjärrvärme används i stor utsträckning för uppvärmning inom Region Halland, vilket har en viktig roll i omställningen till ett hållbart och resurseffektivt samhälle. Dels genom att avlasta elnäten och dels genom att tillvarata restavfall. Fjärrvärmens miljö- och klimatpåverkan beror den produktionsmix som används i tillverkningen. Störst klimatpåverkan har fjärrvärmen från Halmstad energi- och miljö då den produktionsmixen till stor del består av avfallsförbränning. Region Halland använder även biobränsle i form av pellets och biogas för uppvärmning, som har en bra klimatprestanda.

Att minska klimatpåverkan från reservkraften pågår. Genom att byta ut eldningsolja mot Ecopar görs en betydande miljövinst. Munkagårdsgymnasiet är en av de sista fastigheterna att få sin reservkraft utbytt mot Ecopar, vilket kommer att göras under 2022.

Kemikalier

Inom flera verksamheter har rensning av kemikalie­sortiment, utbyte av faroklassade kemikalier och utrensning av produkter som inte längre används bidragit till en förbättrad kemikaliehantering. Verksamheterna jobbar också med att samordna inköp av kemikalier, förbättra hantering och lagring samt minska miljö­påverkan från kemikalieanvändning. Detta arbete har ­också lett till en bättre överblick av brandfarliga varor.

Kemikaliehantering är viktigt för såväl arbetsmiljö som miljö. HR-resurser har i samarbete med miljönätverket arbetat för att tydliggöra detta. Planering har gjorts för att i januari 2022 genomföra utbildning i inventering och riskbedömning av kemikalier, för i huvudsak chefer och kemikalieombud. Bakgrunden är att avvikelse har noterats vid extern revision avseende en alltför stor andel kemikalier utan riskbedömning, cirka 20 procent för hela Region Halland. Med bättre kunskap ökar förutsättningarna att ha en trygg kemikaliehantering avseende såväl hälsa som miljö.

Läkemedel

Region Halland arbetar för att minska förskrivning av läkemedel som innehåller substanser med miljö­risker och öka kunskapen om läkemedels miljö­påverkan. Resultaten i projektet ”Ekologisk risk­bedömning av läkemedel i avloppsvatten” medförde att lokalradion gjorde ett inslag om hur läkemedels­konsumenter kan bli mer miljömedvetna.

Läkemedelskommittén har genomfört informationsinsatser om läkemedels miljöpåverkan, risker för antibiotikaresistens samt hur överblivna läkemedel och läkemedelsförpackningar med restprodukter ska hanteras. Information till förskrivarna på vård­centraler har också skickats ut om att patientmötet är det viktigaste forumet för att undvika onödig antibiotikaförskrivning, både ur ett miljöperspektiv och ett resistensutvecklingsperspektiv.

Förskrivning av antibiotika minskade något under 2021 till 231 recept per 1000 invånare, jämfört med 233 under 2020. Genomsnittet i Sveriges regioner är 230 och det nationella målvärdet (250) nås med god marginal. Detta kan vara ett resultat av fortsatt färre bakterieorsakade infektioner under pandemin.

Livsmedel och matsvinn

Region Hallands livsmedelshantering och matsvinn berör främst skolorna och sjukhusen. Inköp av ekologiska livsmedel till tillagningsköken uppgick 2021 till 31,1 procent (30,3 procent under 2020).

Åtgärder som görs för en hållbar livsmedelshantering är till exempel att erbjuda vegetariska alternativ, meny­planering för att nyttja säsongsvaror och välja produkter med mindre klimatpåverkan, baka eget bröd, använda kött från egen produktion inom skolorna, kunskapshöjning, ha ett gott samarbete med lokala producenter och generellt bra kontroll på råvaror.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att minska mat­svinn, bland annat genom förbättrad planering samt information till matgästerna. Menyplanering görs för att minska tillagningssvinn och för att tillvarata överbliven mat. Information om portionsrekommen­dationer, information till elever om värdet av att bara ta så mycket mat som äts upp, försäljning av överblivna portioner till lägre pris efter lunch och säkra användning av mejeriprodukter som passerat bäst-före-datum är andra åtgärder som genomförts för att minska matsvinn. Dessutom håller en app på att testköras som syftar till att få elever att meddela i god tid om planen är att äta lunch i matsalen eller inte och ett UF-företag tillverkar hundgodis av morotsskal.

Agenda 2030

På Region Hallands tre skolor är arbete med Agenda 2030 en viktig del i undervisningen. De 17 globala målen integreras i kurser oavsett om det handlar om konstnärliga intryck eller allmänna ämnen. Arbetet med Agenda 2030 är extra tydligt i samhällskunskap och naturkunskap. I dessa kurser samverkar lärarna kring ”En hållbar framtid”, som bygger på de globala målen.

På lärarassistentutbildningen lär sig deltagarna om hur de kan arbeta med Agenda 2030 i sitt framtida yrkesliv och hur man kan jobba med Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”.

Yttre miljö

Under det senaste året har Region Halland ett ökat fokus på god utemiljö kring egna fastigheter och det finns numera intern kunskap inom detta som inte fanns tidigare. Planering och projektering har genomförts för att under 2022 genomföra ny­planteringar och upprustning av utemiljöer vid ett antal vårdställen med syfte att skapa god utemiljö för såväl personal som vårdtagare. Samarbete med andra är värdefullt och en gymnasiesärskola har uppfört insektshotell inom sjukhusområde.

Satsningar på grönområden och utemiljöer som bidrar positivt till hälsan kommer att fortsätta framöver för att inom den egna verksamheten bidra till både biologisk mångfald och attraktiva miljöer.

Skogen

Region Hallands arbete för att utveckla den halländska skogen sker inom ramen för det regionala skogsprogrammet för Halland. Under 2021 har projekten skogsbruk i värdetrakter för skyddad natur (Allgus­torpsprojektet) samt MTB och cykelleder startats upp. I projekten är en del att utveckla och gynna landskapsmiljöerna och den biologiska mångfalden även om huvudsyftet är att utveckla det halländska skogsbruket och bidra till en utvecklad skogs- och besöksnäring. Ett större långsiktigt engagemang vad gäller pedagogik och ökad skogskunskap är i planeringsfasen. Satsningen på att utgöra ett stöd till en modern grön utbildning på Munkagårdsgymnasiet har ytterligare fördjupats.

Under 2021 var 16 procent av markerna avsatta för natur­vårdsändamål. Diskussioner har förts om att ytterligare ett område på 13 hektar ska skötas genom naturvårdsavtal och därmed få ett frivilligt formellt skydd.

I skogen binds och lagras koldioxid. Under de senaste åren har beräkningar genomförts och dessa redovisas i årsredovisningen för Hallands skogsallmänning. Skogsskötseln genererar en substitutions­effekt, det vill säga genererar råvara och material som ersätter fossila material. Utöver sågat virke och massa genereras också material till biobränslen. Under 2021 levererades biobränslen motsvarande en och en halv gång den årliga uppvärmningen av Hallands sjukhus Kungsbacka.

Hallands skogsallmänning har också upplåtit mark för energiproduktion för förnyelsebar energi.

Klimatbokslut

Region Hallands klimatbokslut omfattar verksamhet i egen regi och visar den klimatpåverkan (utsläpp av växthusgaser) som verksamheten har inom olika områden, uttryckt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per år. Primärt har utsläpp som är direkt hänförliga till Region Hallands verksamhet kartlagts och redovisats. Till dessa hör inköp av bränsle, uppvärmning, kyla och el. En viktig utmaning är att fortsätt kartläggningen av indirekta utsläpp, det vill säga de utsläpp som kommer från köpta produkter och tjänster. I takt med att beräkningarna förfinas och fler utsläpp inkluderas i klimatbokslutet så kommer den redo­visade klimatpåverkan att öka.

Årets klimatbokslut visar att utsläppen i jämförande tal har ökat 7 procent mellan år 2020 och 2021. Sedan år 2015 har den beräknade delen av Region Hallands klimatpåverkande utsläpp minskat med 11 procent. Ett ­resultat som visar att takten måste öka i klimat­arbetet.

Ett förhöjt ventilations- och avfuktningsbehov inom fastigheterna har lett till ökad värme- och köld­mediaförbrukning och därmed orsakat högre utsläpp. Ambulans- och patienttransporter har också ökat under året. Arbete med omställning till biodrivmedel inom ambulans- och patienttransporter samt energieffektivisering är åtgärder som minskar denna klimatpåverkan.

Ett sparsamt resande även under 2021 har minskat utsläpp från tjänsteresor. En ökad digital mognad och ett förändrat beteende kring mötes- och res­vanor har minskat växthusgasutsläppen inom tjänste­resor med 26 procent från föregående år (resor med bil och flyg).

Klimatbokslutet presenteras i en samlad publikation via EMC tillsammans med många andra organisationers redovisningar på www.klimatbokslutet.com.