Revisionsberättelse för år 2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i regionens företag.

Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig ­intern kontroll och åter-redovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och regionens ­revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2021”.

Revisorernas bedömning

Årets resultat innebär att Region Halland lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2021. Årets balanskravsresultat uppgår till 1 195 mnkr. Regionen har inga negativa balanskravs­resultat från tidigare år att återställa.

Årsredovisningens återrapportering visar att ut­fallet inom beslutade fokusområden är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning. Sju av totalt åtta fokusområden har ­uppnått måluppfyllelse för år 2021.

  • Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

  • Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

  • Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

  • Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt års­redovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
  • Uttalande i ansvarsfrågan

  • Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda leda­möterna i dessa organ.

  • Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner regionens årsredovisning för 2021.


  • Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

    Jan-­Erik Martinsen, Gösta Gustafsson, Lena Olofsdotter, Peter Wesley, Eva Hudin, Tobias Eriksson