Finansiella rapporter

Resultaträkning

Balansräkning

Kassaflödesanalys

Noter och tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Inledning

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal­lagen, lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I 2021 års bokföring har lagstiftning och rådets rekommendationer i allt väsentligt tillämpats.

Detta innebär bland annat att:

 • Intäkter redovisas i den omfattning det är sanno­likt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo­göras regionen och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 • Fordringar har upptagits till de belopp som de beräknas inflyta.

 • Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

 • Periodisering av kostnader och intäkter har skett enligt god redovisningssed.

 • Värdering av kortfristiga placeringar sker till marknadsvärdet.
 • Jämförelsestörande poster

  Jämförelsestörande poster är en följd av händelser ­eller transaktioner som inte är extraordinära, men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Posterna särredovisas i not till resultaträkningen och kassaflödesanalysen. För att en post ska klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt. RKR och SKR kan ibland rekommendera att vissa ekonomiska händelser ska klassificeras som jämförelsestörande. Regionen har inte valt att klassificera intäkter och kostnader kopplade till covid-19, eller andra effekter såsom minskad produktion inom vissa ordinarie verksamheter som jämförelsestörande poster. Angående ny lagstiftning 2019, att vissa finansiella instrument ska värderas till verkligt värde, har regionen valt att klassificera orealiserade finansiella vinster/förluster som jäm­förelsestörande poster. SKR har under 2021 beslutat om ändrade livslängdsantaganden som ska användas i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner. Detta medför en ökning av regionens pensions­skuld under 2021, vilken belastar årets resultat och innebär en negativ budgetavvikelse. Denna ökning av personalkostnaderna har regionen valt att klassificera som en jämförelsestörande post.

  Sammanställda räkenskaper

  Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska sammanställda räkenskaper upprättas för den kommunala koncernen. Den kommunala koncernen består av regionen tillsammans med de regionala koncernföretagen. Syftet med de samman­ställda räkenskaperna är att visa regionens totala ekonomiska ställning oavsett rörelseform. Ett regionalt koncernföretag är en juridisk person över vars verksamhet, mål och strategier en region har ett varaktigt betydande inflytande. Enligt lagen ska ett betydande inflytande anses finnas vid ett innehav av minst tjugo procent av rösterna i en juridisk persons beslutande organ.

  Enligt rekommendation RKR R16 är regionen skyldig att upprätta sammanställda räkenskaper om koncernföretagens totala omsättning eller omslutning överstiger fem procent av regionens skatte­intäkter och generella statsbidrag. Där framgår också att koncern­företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning kan undantas från konsolidering. Detta gäller företag där regionens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med hänsyn till denna undantagsregel har regionen valt att inte konsolidera Teater Halland AB och ALMI företagspartner Halland AB. De sammanställda räkenskaperna omfattar Region Halland och Hallandstrafiken AB. De samman­ställda räkenskaperna ska innehålla en resultaträkning, balans­räkning, kassaflödesrapport och noter.

  Regionens sammanställda räkenskaper har upprättats enligt förvärvsanalys och med hänsyn till specifice­ring enligt så kallad proportionell konsolidering. ­Detta innebär att belopp i resultat- och balansräkning som motsvarar ägd andel ska inkluderas i regionens sammanställda räkenskaper. Förvärvs­analys innebär att förvärvat eget kapital i ett företag elimineras. ­Interna transaktioner inom koncernen har eliminerats i allt väsentligt. Avskrivningar under/över plan har exkluderats i resultaträkningen, det vill säga resultat före bokslutsdispositioner är beaktat i koncernsammanställningen. Obeskattade reserver har räknats som eget kapital.

  Intäkter

  Riktade/specialdestinerade statsbidrag
  Riktade statsbidrag är tidsbegränsade och knutna till en viss verksamhet eller åtgärd. De betalas i normalfallet inte ut med automatik utan måste sökas. De riktade statsbidragen kräver oftast någon form av motprestation och återrapportering till staten. De periodiseras i normalfallet till den period där prestationerna har utförts. Riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen under verksamhetens intäkter. Regionen har under året erhållit ett antal riktade statsbidrag med anledning av pandemin, vilka inte finns med i årets budget.

  Krisstöd och bidrag under året
  Under 2021 har regionen erhållit riktat statsbidrag med anledning av pandemin, vilket har resulterat i stora budgetöverskott. Här kan nämnas; statsbidrag för täckning av regionens kostnader för provtagning (384 mnkr), kostnader för vaccinering (200 mnkr), stats­bidrag för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård (195 mnkr) och statsbidrag som ska täcka regionens merkostnader för covid-19 (100 mnkr).

  Regeringen har även beslutat om riktade statsbidrag till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken. Bidragen är en kompensation för att mildra effekterna av det minskade resandet under pandemin. Region Hallands kompensation för intäktsbortfall inom Hallands­trafiken AB uppgår till 87 mnkr för 2021. Med anledning av den rådande pandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklöne­kostnader under 2021, regionen har kompenserats för sjuklönekostnader med totalt 16 mnkr. Även inom kultur­området har regionen blivit kompenserat med anledning av pandemin med 5 mnkr. Här nämnda riktade statsbidrag är bruttoredovisade och ska täcka regionens kostnader inom nämnda områden.

  Skatteintäkter
  Den prognos på skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner publicerar i december under räkenskapsåret används vid beräkning och periodi­sering av årets skatteintäkter. Detta är i enlighet med rekommendation RKR R2 intäkter.

  Generella statsbidrag och utjämning
  De generella statsbidragen är att anse som ett allmänt finansiellt stöd utan krav på särskilt användnings­område eller viss prestation. Inom de generella statsbidragen regleras också för utökade eller ­minskade uppdrag mellan stat och regioner enligt finansieringsprincipen. En annan stor intäktspost avser bidrag och avgifter rörande systemet för kommunalekonomisk utjämning. Systemet för kommunalekonomisk utjämning ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla regioner i landet, att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Region Halland är bidragstagare i inkomstutjämningssystemet och bidragsgivare i kostnads­utjämningssystemet.

  Läkemedelsförmånen
  Under generella statsbidrag och utjämning redo­visas även statsbidragsintäkter avseende läkemedelsförmånen. Den 29 januari 2021 godkände SKR:s styrelse en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånerna som gäller för 2021. Dessa medel är ett statsbidrag för regionens kostnader för läkemedelsförmånerna, även läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen samt läkemedel för behandling av hepatit C.

  Krisstöd och bidrag under året
  I budgetpropositionen för 2021 presenterade rege­ringen ett extra generellt statsbidrag med anledning av covid-19. Bidraget ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning (regleringsposten) och uppgår till 97 mnkr för 2021 med motsvarande positiva budgetavvikelse.

  Kostnader

  Avskrivningar
  Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjande­perioden, med linjär avskrivning baserat på till­gångarnas historiska anskaffningsvärde. Avskrivning på utrustning och byggnader påbörjas månaden efter det att investeringen är tagen i bruk. På tillgångar i form av mark, konst och pågående fastighetsarbeten görs inga avskrivningar.

  Avskrivningstider:

 • Bilar och andra transportmedel 3-8 år

 • Byggnader (komponentavskrivning) 10-80 år

 • Byggnadsinventarier 3-15 år

 • Immateriella anläggningstillgångar 3-5 år

 • IT-utrustning 3-10 år

 • Medicinteknisk apparatur 3-12 år

 • Undervisningsutrustning 3-10 år

 • Vårdutrustning 3-10 år

 • Övriga maskiner och inventarier 3-10 år


 • Hyres- och leasingkostnader
  Av regionens finanspolicy framgår att leasing i princip endast ska få förekomma när det gäller fordon. Leasing av fordon ska från och med 2016 ske via regionens avtal med Nordea, denna leasing klassificeras som finansiell leasing. Leasetagaren ska redovisa objekt som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen (RKR R5). Förpliktelsen att i framtiden betala leasing­avgifter redovisas som skuld i balansräkningen. Ett finan­siellt leasingavtal resulterar i både avskrivningar och räntekostnader som redovisas i resultaträkningen. Reglering sker i samband med årsbokslutet. All övrig leasing har klassificerats som operationell leasing, här ingår bland annat externa lokalhyror. Regionens opera­tionella leasingavtal redovisas som hyres­kostnader i redovisningen.

  Komponentredovisning
  Från och med 2016 tillämpar regionen komponent­redovisning för nya byggnader. Under 2016 har historiken hanterats så att alla byggnader med väsentliga värden nu redovisas enligt komponentmetoden. Övergången till komponentredovisning är i enlighet med RKR R4, materiella anläggningstillgångar. Här anges att om skillnaden i förbrukningen av en mate­riell anläggningstillgångs betydande komponenter förväntas vara väsentlig, ska tillgången delas upp i dessa. Respektive komponent ska skrivas av separat, då avskrivningarna ska avspegla hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas.

  Tillgångar

  Anläggningstillgångar
  Materiella och immateriella anläggningstillgångar är i balansräkningen värderade till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar.

  Gränsdragning mellan kostnad och investering
  Region Halland ställer upp två kriterier för att anskaffningen ska betraktas som en investering, vilka är att beloppet ska uppgå till minst två prisbas­belopp exklusive moms (95 200 kr under 2021) och att nyttjande­perioden är minst tre år. Uppfylls inte dessa två krite­rier ska anskaffningen bokföras som en driftkostnad.

  Aktieägartillskott Hallandstrafiken AB
  Aktieägartillskotten till Hallandstrafiken AB be­traktas som en tillgång i regionens balansräkning.

  Utökat driftbidrag till koncernbolagen
  Regionens två helägda bolag har blivit hårt drabbade av pandemin. Hallandstrafiken AB har fortsatt drabbats av ett kraftigt minskat resande, vilket har inneburit en minskning av bolagets biljettintäkter. Teater Halland AB har fått ställa in sin teaterverksamhet, vilket har fått till följd att biljettintäkterna har minskat. Regionen har beslutat att garantera ekonomiskt stöd, så att bolagens aktiekapital inte ska riskeras under 2020 eller 2021 och dels beslutat att vidta åtgärder för att konsolidera bolagen ekonomiskt. Detta har medfört kostnader för extra drift­bidrag under 2021, för Hallandstrafikens del 131 mnkr och för Teater Halland 2 mnkr.

  Garantikapital Landstingens Ömsesidiga ­Försäkringsbolag (LÖF)
  LÖF:s ägare beslutade under 2015 att tillskjuta det extra kapital som behövdes enligt Solvens II regelverket. Både inbetalning av nytt garantikapital och lösen av reverser skedde under 2015. Garanti­kapitalet betraktas som en tillgång i balansräkningen.

  Finansiella tillgångar
  Regionen har en pensionsmedelsförvaltning som avses i kommunallagen 11:e kapitlet enligt tidigare beslut i regionfullmäktige. Finansverksamheten och hanteringen av finansiella risker utgår från den av regionfullmäktige fastställda policy (RF §45/2016). Policyn anger bland annat att andelen aktier av pensions­medlen i normalläge får uppgå till 40 procent och andelen räntebärande papper i svensk valuta i normalläge till 60 procent. Tillgångarna i förvaltningen värderas som en portfölj för att få en mer rättvisande bild av totalinnehavet. Pensionsmedels­portföljen redovisas under omsättningstillgångar.

  Eget kapital, avsättningar och skulder

  Pensioner
  Pensionsskulden är den framtida skuld som regionen har till arbetstagare och pensionstagare. Det totala pensionsåtagandet för anställda i regionen beräknas av bolaget KPA Pension. Redovisning görs i enlighet med RKR R10, Pensioner. Pensionsskulden redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförmåner intjänade från och med 1998, redovisas i balansräkningen som en avsättning (skuld). Årets skuldökning ingår i posten verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen och tas inte upp som en avsättning i balansräkningen. Utbetalningar av pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas bland verksamhetens kostnader i resultaträk­ningen. Räntan på avsättningen redovisas under posten finansiella kostnader.

  Visstidspensioner för förtroendevalda
  Beräkning görs av bolaget KPA Pension. Redovisning görs i enlighet med RKR R10, Pensioner.

  Övrigt

  Förändring marknadsvärdering ­finansiella  ­placeringar
  Enligt LKBR ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Detta berör regionens finansiella placeringar. Värdeförändringen påverkar tillgångarnas värde och regionens redo­visade resultat. Om tillgångarna ökar i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början, ska en orealiserad vinst redovisas som en finansiell intäkt och vid en minskning ska en orealiserad förlust redovisas som en finansiell kostnad. Denna positiva eller nega­tiva värdeförändring redovisas under Regionstyrelsens regiongemensamma kostnader och finansiering och ingår sedan i regionens totala resultat. I balanskravsutredningen vid årets slut ska den orealiserade vinsten eller förlusten exkluderas vid framräknandet av regionens balanskravsresultat.

  Konkurrensneutralitet/särredovisning tandvård
  En särredovisning för tandvårdsverksamheten i Region Halland har upprättats enligt den modell som regionerna gemensamt har tagit fram. Se särskild not avseende Särredovisning tandvård.

  Not 2–30

  Driftredovisning

  Verksamhetens kostnader är inklusive avskrivningar.
  Interna kostnader och intäkter inkluderas i redovisningen ovan. Exempelvis nämnds köp av lab- och röntgentjänster, hyreskostnader och städtjänster. Interna poster elimineras sedan så att raden Summa Region Halland enbart omfattar externa intäkter och kostnader.
  1 ) Resultat och budgetavvikelse för 2020 och 2021 innehåller orealiserade finansiella poster, -52 mnkr respektive 109 mnkr.

  Årsbudget Region Halland
  Region Hallands årsbudget enligt Mål och budget 2021 uppgick till 24 mnkr. Därefter har regionfullmäktige (RF, §41, 2021) justerat budgetanslagen enligt ärendet ”Resultathantering 2020 med justering av budgetanslag 2021”. Här beslutas att resultatbalansera totalt 21 mnkr för anslagsfinansierad verksamhet, vilket justeras i budgetanslagen för 2021. Ny årsbudget för 2021 uppgår till 3 mnkr efter beslutade justeringar.

  Driftnämnderna får ersättning från Regionstyrelsen hälso- och sjukvårdsfinansiering för sina uppdrag, huvudsakligen i form av abonnemangsersättning. För vård av patienter från andra län får driftnämnderna samma ersättning som för hallänningar.

  Nedan kommenteras det ekonomiska utfallet för helåret 2021 för respektive nämnd/styrelse.

  Driftnämnden Hallands sjukhus

  Driftnämnden Hallands sjukhus uppvisar en positiv budgetavvikelse på 159 mnkr för helåret 2021. Budgetavvikelsen består av regionvård 138 mnkr, somatisk vård 14 mnkr, tandvård 6 mnkr samt vårdval hud 1 mnkr.

  För regionvården kvarstår den utveckling som be­skrivits tidigare under året, vilket är ett lägre antal fakturor och en stor svårighet att bedöma prognos för utveckling. Antalet regionvårdsremisser har sjunkit från cirka 5 800 helår 2019 till 5 300 för 2021. Detta är en tydlig effekt av ett minskat inflöde av patienter till Hallands sjukhus för utredning under pandemin, som i sin tur lett till ett mindre antal region­vårdsremisser.

  Specialisttandvårdens verksamhet har inte påverkats nämnvärt av pandemin. Tillskott i resultathantering på cirka 3,5 mnkr har inte kunnat omsättas i planerade utbildningsaktiviteter under 2021. Detta innebär ett ekonomiskt överskott för 2021.

  För den somatiska vården har 2021 varit ett år som inneburit en stor omställning. Pandemin har präglat verksamheten, och särskilt under första kvartalet. Pandemin innebar också att kostnadsutvecklingen främst sjönk under de första tre kvartalen 2021, men har under kvartal fyra tagit ordentlig fart igen.

  Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

  Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa uppvisar en positiv budgetavvikelse på 46 mnkr.

  Den positiva avvikelsen beror framför allt på det stora antalet PCR-tester som skett under 2021 inom området medicinsk diagnostik.

  Det finns även negativa budgetavvikelser i verksamheten och här kan framför allt nämnas sjukresor. Verksamheten har påverkats negativt av det beslut om ensamåkande som gällt under en stor del av året, beslutet har inneburit att enbart en patient i varje fordon varit tillåtet. Under hösten har verksamheten även fått hantera en kraftigt ökande resandevolym på grund av det uppdämda behovet av vård.

  Även verksamheten 1177 har påverkats av stora samtalsvolymer, vilket inneburit ett behov av mer personal som medfört större kostnader än planerat.

  Hälsa och funktionsstöd generar en positiv av­vikelse, främst på grund av att något lägre volymer av vård utförts som en konsekvens av pandemin. Även utlåning av personal samt vakanser bidrar till den positiva avvikelsen.

  Driftnämnden Psykiatri

  Driftnämnden Psykiatri uppvisar en positiv budgetavvikelse på 4 mnkr för helåret 2021.

  Utfallet beror till stor del på att intäktssidan redo­visar en positiv avvikelse på 17 mnkr där patient­avgifter, ersättning för såld vård samt ersättning för sålda personal­tjänster är de största posterna. Kostnads­sidan visar en negativ avvikelse med 12 mnkr. Det beror framför allt på kostnaden för bemannings­företag med 6 mnkr, köpt vård 4 mnkr samt covid-relaterade kostnader. Personalkostnader visar en positiv avvikelse mot budget på 12 mnkr, vilket framför allt beror på vakanser.

  Driftnämnden Närsjukvården Halland

  Driftnämnden Närsjukvårdens budgetavvikelse för helåret 2021 uppgår till 57 mnkr. Den goda ekonomiska utvecklingen är till stor del hänförlig till uppdragen kring provtagning och vaccination mot covid-19.
  Verksamheten har tilldelats en mängd nya uppdrag kopplat till pandemin. Delar av uppdragen, exempelvis samordningsuppdrag och smittspårning, finansieras utifrån verkliga kostnader och påverkar därmed inte budgetavvikelsen. Andra uppdrag, till exempel provtagning och vaccination ersätts baserat på prestation exempelvis antalet givna vaccindoser. Totalt uppgår ersättningen för tillkommande uppdrag till 115 mnkr under 2021 och 77 mnkr av dessa avser prestationsbaserade ersättningar.
  Ersättningen för vaccination mot covid-19 uppgår till drygt 60 mnkr, jämnt fördelat mellan vård­centraler och vaccinationscentraler. På vårdcentralerna har en stor del av vaccinationen utförts med befintlig personal och arbetet på vaccinationscentralerna har bedrivits effektivt, vilket lett till att vaccinations­arbetet bidrar till den positiva budgetavvikelsen.

  Lokala nämnder
  De lokala nämndernas samlade budgetavvikelser för 2021 uppgår till 1 mnkr. Alla sex lokala nämnder redovisar positiva resultat 2021.

  Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
  Nämnden är en beställarnämnd och bedriver ingen egen verksamhet. Verksamheten bedrivs inom Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa. Nämnden redovisar ingen avvikelse mot budget.

  Driftnämnden Kultur och skola

  Driftnämnden Kultur och skola redovisar en positiv budgetavvikelse på 7 mnkr för helåret 2021. Den enskilt största anledningen till avvikelsen är de effekter som pandemin inneburit.

  Skolorna bedrev under början av året mestadels fjärr- och distansundervisning. Detta har medfört att material, livsmedel och utrustning inte behövt köpas in som planerat.

  Personalkostnaderna är lägre än planerat med anledning av att sjukskriven personal inte har behövts ersättas med vikarier på samma sätt som tidigare men också att inställda sommarkurser inneburit lägre bemanning under sommaren.
  Kultur i Halland har haft lägre kostnader för subven­tionsmedel till föreställningar för barn och unga, men även minskade kostnader för resor och material. Inställda och framflyttade arrangemang har också bidragit till en lägre kostnad.

  Driftnämnden Regionservice

  Driftnämnden Regionservice redovisar en positiv avvikelse mot budget på 25 mnkr.

  Verksamheterna visar förväntade resultat och många av de åtgärdsinitiativ som togs fram inför den standard­iserade leveransen från 2020 har givit resultat.

  Kostservice uppvisar en ekonomi i balans för helåret 2021. Resultatet beror på anpassningar av bemanning samt vakanser. Den positiva budgetavvikelsen blev cirka 1 mnkr, medan motsvarande avvikelse före­gående år blev en negativ avvikelse på 7 mnkr.

  Logistikservice visar en positiv budgetavvikelse på 4 mnkr. Avvikelsen är framför allt kopplad till den under året höga efterfrågan av skyddsmaterial från ­Hallands kommuner. Även Städ- och Vårdnära ser­vice visar en positiv budgetavvikelse. Här har standardiseringsinitiativen i åtgärdsplanen gett resultat samtidigt som avropstjänsterna inom städ ökat kraftigt.

  Även övriga verksamheter inom RGS visar positiva budgetavvikelse för helåret och förvaltningens utvecklingsmedel har inte heller detta år kunnat utnyttjas i önskvärd omfattning på grund av pandemin.

  Regionkontoret

  Regionkontoret uppvisar en positiv budgetavvikelse på 66 mnkr för helåret 2021.

  Avvikelsen beror till stor del på att utvecklings­medlen inte använts i den utsträckning som var ­planerat, vilket till stora delar är en följd av pandemin. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 54 mnkr. Regionkontoret som förvaltning uppvisar ett överskott på 8 mnkr, vilket beror på under­skott med 12 mnkr avseende pandemirelaterade kostnader och överskott med 20 mnkr beroende på vakanser, lägre rese- och utbildningskostnader samt inom centrala HR-anslag.

  Övriga positiva avvikelser, drygt 4 mnkr har uppkommit på grund av lägre kostnader jämfört med budget avseende arvoden, mötes- och resekostnader samt för andra oförutsedda kostnader.

  Regionstyrelsen Hälso- och sjukvård

  Regionens kostnader för att finansiera hälso- och sjukvårdsområdet uppvisar en positiv budgetav­vikelse på 638 mnkr. Avvikelsen består till största delen på statsbidrag för kostnader kopplade till covid-19 samt lägre kostnader för läkemedel än förväntat.

  Utfallet för de riktade statsbidragen visar en ­positiv budgetavvikelse på 505 mnkr. Under året har regio­nen fått ett flertal pandemirelaterade statsbidrag vilket har resulterat i en positiv budgetavvikelse. Även kostnader för läkemedel uppvisar en positiv budgetavvikelse framför allt beroende på något lägre kostnadsutveckling för 2021.

  Den nära vården (Vårdval Halland) gör en negativ budgetavvikelse på 56 mnkr. Detta består till stor del i att ett nytt avtal med kommunerna om hemsjukvård tecknats vilket resulterade i ökade kostnader med 35 mnkr.

  Somatikuppdrag gör en positiv budgetavvikelse på 36 mnkr. Ersättning till Hallands sjukhus för cancerbehandlingar inom ramen för cytostatikamodellen visar överskott jämfört med budget. Kostnaden för dessa är lägre än föregående år och kan kopplas till att volymerna minskat till följd av covid-19 situa­tionen och att dyra preparat bytts ut till billigare alternativ i vissa fall.

  Regionstyrelsens systemförvaltning

  Regionstyrelsens systemförvaltning uppvisar en negativ budgetavvikelse på 2 mnkr för helåret 2021. I slutet av året tillkom några oförutsedda utgifter såsom uppgradering av passagesystem och utköp av mobiltelefoner, vilket bidrar till den negativa avvikelsen.

  Regionstyrelsens fastighetsförvaltning

  Regionstyrelsens fastighetsförvaltning uppvisar en negativ budgetavvikelse på 2 mnkr för helåret 2021. Avvikelsen har till stor del uppkommit till följd av större engångskostnader, bland annat avslutade/avbrutna förstudier och utredningar som inte bedöms leda till vidare investeringsprojekt. Dessutom har nedskrivning av anläggningar gjorts till följd av ­ändrade redovisningsprinciper.

  Kostnad för underhåll och drift av fastigheterna gene­rerar en mindre negativ avvikelse för året. Or­saken är ett ökat underhållsbehov i kombination med vissa kostnader av engångskaraktär. Även kostnad för el och fjärrvärme överstiger budget, vilket till viss del kan hänföras till de höga spotpriserna på el under hösten. Totalt sett är dock verksamhetens löpande kostnader i balans med budget.

  Regionstyrelsen Regiongemensamma ­kostnader och finansiering

  Regionstyrelsens regiongemensamma kostnader och finansiering redovisar ett överskott mot budget med 303 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av högre skatteintäkter och överskott inom kostnads- och intäktsutjämningen.

  Skatteintäkterna gör en positiv budgetavvikelse på 276 mnkr, vilket främst beror på en snabb återhämtning av den svenska ekonomin. Intäkts- och kostnadsutjämningen gör en positiv avvikelse på 164 mnkr, varav en stor del uppkommit till följd av ett generellt statsbidrag kopplat till covid-19-­pandemin. Det finns även överskott avseende läkemedelsförmånen, reavinster från försäljning av värdepapper samt pensionsplaceringar.

  Regionens driftbidrag till Hallandstrafiken AB redovisar en negativ budgetavvikelse med 44 mnkr ­(netto). Regionen har även köpt ut fem Öresundståg som Hallandstrafiken AB tidigare leasade, vilket resulterat i en negativ budgetavvikelse på 90 mnkr då dessa skrivits ner till marknadsvärde. Även SKR:s förändring av pensionsskuldsberäkningen för kommuner och regioner innebär en negativ budgetav­vikelse på 240 mnkr.

  Investeringsredovisning

  Investeringar

  Region Hallands investeringsbudget enligt Mål och budget 2021 uppgick till 653 mnkr. Därefter har region­fullmäktige (RF, §40, 2021) justerat budget­anslagen enligt ärende Beslut om resultathantering 2020 med justering av budgetanslag 2021. Här beslutas att ombudgetera totalt 171 mnkr avseende investeringsmedel från 2020, vilket justeras i budgetanslagen för 2021. Ny investeringsbudget för 2021 uppgår till 824 mnkr efter beslutade justeringar.

  Under 2021 har regionen investerat 753 mnkr, därav 572 mnkr i utrustning och 195 mnkr i fastigheter. Investeringsnivån innebär att 91 procent (77 procent) av årets investeringsbudget har tagits i anspråk. Men bland årets investeringar ingår en obudgeterad post avseende inköp av tåg, om denna post exkluderas så har endast 54 procent av årets investeringsbudget utnyttjats. Störst överskott mot budget, det vill säga ej genomförda investeringar återfinns inom fastigheter (150 mnkr) och utrustningsinvesteringar inom Ambulans, diagnostik och hälsa (65 mnkr). När det gäller större fastighetsinvesteringar är det vanligt att det blir en viss tidsförskjutning mellan åren. Avvikelsen avseende Ambulans, diagnostik och hälsa, beror bland annat på komplicerade fastighetsanpassningar (genomlysningsapparater) och försenade leveranser (MR-kameror).

  Utrustning/inventarier – större enskilda

  Patientövervakningsutrustning, ­Hallands ­sjukhus
  Under 2021 har investeringsprojektet; utbyte av patientövervakningssystem inom hela Hallands sjukhus slutförts. Projektet har berört ett stort antal avdelningar och utbytet har totalt omfattat cirka 300 patientplatser samt över 1000 artiklar. Investeringskostnaden uppgår hittills till cirka 67 mnkr för 2020-2021, därav 65 mnkr under 2021. Endast mindre kostnader återstår och bedömningen är att de inryms i budgeten på 71 mnkr.

  Tåginköp Öresundståg
  Regionen har köpt ut fem Öresundståg, som används av Hallandstrafiken AB och som tidigare leasades från AB Transitio. Tågen har varit del av en gemensam finansiering med solidarisk borgen av samtliga regioner. Detta finansieringssätt är under avveckling och Region Halland har då valt att själv finansiera fordonen. Köpeskillingen uppgick till 304 mnkr och grundade sig på restvärdet i leasingavtalet. Regionens borgensåtagande minskar med motsvarande belopp.

  Fastigheter – större enskilda

  Robust elförsörjning, Hallands sjukhus Varberg
  Ny service från Varbergs Energi, komplettering av reservkraft, ny försörjningsbyggnad inklusive in­stallationer samt uppgradering av kylsystem. I enlighet med ”robusta sjukhus”. Slutkostnaden förväntas understiga budget med cirka 22 mnkr. Ekonomisk vinning uppnåddes genom att samköra kyla och el i samma projekt. En gynnsam upphandling, en mindre mängd ändrings- och tilläggsarbeten samt mindre bergsschaktning än kalkylerat bidrar också till en lägre kostnad.

  Åtgärder sterila miljöer Hallands ­Sjukhus  ­Halmstad
  Åtgärder för att säkerställa gränsvärden för fuktighet i sterila miljöer. Utifrån förändrat klimatläge där ­sterila miljöer påverkas negativt av förhöjd luftfuktighet. Minskad omfattning gör att slutkostnaden förväntas bli lägre än budget.

  Åtgärder avfuktning sterila miljöer ­Hallands sjukhus Varberg
  Åtgärder för att säkerställa gränsvärden för fuktighet i sterila miljöer. Utifrån förändrat klimatläge där sterila miljöer påverkas negativt av förhöjd luftfuktighet. Projektets slutkostnad förväntas understiga budget något.

  Åtgärder avfuktning sterila miljöer ­Hallands sjukhus Kungsbacka
  Åtgärder för att säkerställa gränsvärden för fuktighet i sterila miljöer. Utifrån förändrat klimatläge där ­sterila miljöer påverkas negativt av förhöjd luft­fuktighet. Projektets slutkostnad förväntas överstiga budget något.

  Lokalanpassning för ny CT-röntgen, ­Hallands sjukhus Halmstad
  Ombyggnad och fastighetsanpassning för installation av CT-röntgen (datortomograf).

  Lokalanpassning för genomlysningslab, ­Hallands sjukhus Varberg
  Ombyggnad och fastighetsanpassning för installation av genomlysningslab.

  Nyhems Vårdcentral Halmstad, tak, ­fasad,  ­solceller
  Takbyte samt byte av vissa delar av fasaden. I samband med takbytet installeras även solceller.

  Katrineberg ny idrottshall
  Rivning och byggnation av ny idrottshall på ­Katrinebergs folkhögskola.