Inledning

2020 går till historien som ett pandemins år där konsekvenserna har varit och fortfarande är kännbara för individer, företag och för hela samhället. Samhällssystemen har prövats, utmanats och justerats. Politiker och styrande tjänstemän har tvingats frångå traditionell planering för att agera på pandemi- läget och justera åtgärder löpande. Region Halland har trots allt haft goda förutsättningar med ett starkt skatteunderlag som en konsekvens av hög inflyttning och många i arbete – vilket även fortsatt är avgörande för fortsatt god utveckling. Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson och Region- direktör Jörgen Preuss reflekterar över året som gått.

Mikaela Waltersson (M), Regionstyrelsens ordförande och Jörgen Preuss, Regiondirektör

Ett lärorikt år som ställt krav på individ och organisation

För ett år sedan stor vi inför ett hot om en global pandemi, minns ni hur ni tänkte?
– Det jag framför allt tänkte var att vi stod inför en mycket osäker tid, säger Mikaela Waltersson. Men just då kunde ingen föreställa sig hur utvecklingen sedan skulle komma att se ut. Det fanns mycket osäkerhet både globalt och nationellt.
– När vi insåg att vi skulle få hantera en pandemi låg ju erfarenheterna från svininfluensan närmast till hands, fort­ sätter Jörgen Preuss. Men redan då var vi medvetna om att varje kris är unik och att vi skulle ställas inför en delvis ny situation. Det första vi gjorde var att se över vår beredskap.

Hur skulle ni sammanfatta året?
– Annorlunda och svårt, men också nyttigt och utveck­ lande, säger Jörgen Preuss. Året har inneburit hög belast­ ning för våra medarbetare, men också en välkommet snabb utveckling till exempel vad gäller digitala lösningar och en snabbfotad analys som grund för ledning och styrning. Året har satt fingret på att vi behöver bli bättre på att ha bered­ skap, inte bara i normalläget eller i kortvarig kris – även att leda annorlunda under längre tid.

Mikaela Waltersson håller med och lägger till:
– Pandemin har drabbat många hallänningar hårt, och det har varit helt avgörande för oss att agera utifrån hur situa­ tionen utvecklats. Det är också ett lärdomarnas år, där det nu gäller för oss att komma ut på andra sidan som skick­ ligare i vad vi behöver ta ansvar för som politiker och som delar av samhällssystemet. För mig handlar det om att det är viktigare än någonsin med långsiktighet och en stabilitet i Region Halland, men som kan ta höjd för oförutsedda händelser. Jag är djupt imponerad av hur en stor organi­ sation som Region Halland lyckats ställa om och ta ansvar för de konsekvenser som pandemin för med sig i form av smittskyddsråd, förändrade vårdbehov, information och storskalig testning och vaccinering.

Hur kommer det här året att påverka Region Hallands arbete under kommande år?
– Vi kommer att har fortsatt stort fokus på att arbeta till­ sammans med fler regionala och nationella aktörer för att bli bättre gemensamt, säger Jörgen Preuss. En förutsättning för en fortsatt jämförelsevis hög kvalitet inom till exempel vår hälso­ och sjukvård förutsätter att vi tittar på vad som byggt Hallands framgångar. Det har blivit tydligt att världen är komplex och att vi behöver möta det tillsammans.
– Ja, säger Mikaela Waltersson och fortsätter: Det handlar om hur Halland håller ihop och förhåller sig till omvärl­ den och gemensamt utvecklar samhällsstrukturerna. Till exempel hur resande och distansarbete kommer att påverka vår infrastruktur. Vi behöver också under lång tid framöver ta omhand den uppskjutna vård, psykisk ohälsa eller andra effekter som vi kan komma att se av pandemin. Pandemin har också belyst hur viktigt demokratiperspektivet är i vårt arbete. Att vi behöver leda både på vårt behov som organisation eller arbetsgivare och på invånarnas behov av inkludering, kunskap och information.