Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i regionens företag.

Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och åter ­redovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisions sed i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfatt­ning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2020”.

Revisorernas bedömning

Årets resultat innebär att Region Halland lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. Årets balanskravsresultat uppgår till 797 mnkr. Regionen har inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.
Årsredovisningens återrapportering visar att utfallet inom beslutade fokusområden i huvudsak är förenligt med full­mäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning. Av åtta fokusområden uppfyller samtliga årets målvärden.

• Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rätt­visande.
• Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kon­troll har varit tillräcklig.
• Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredo­visningen är förenligt med de finansiella mål och verk­samhetsmål som fullmäktige uppställt.

Uttalande i ansvarsfrågan

• Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
• Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner regionens års­redovisning för 2020.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter

Jan­Erik Martinsen ,Gösta Gustafsson, Lena Olofsdotter, Peter Wesley, Eva Hudin, Tobias Eriksson