Miljöredovisning 2020

Miljöredovisningen omfattar Region Hallands interna miljöarbete under 2020 och utgår från Region Hallands Klimat­ och miljöpolicy samt Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017–2020. Det interna miljö­arbetet är väsentligt såväl för att uppfylla lagar och andra krav som för att bidra till måluppfyllelse inom Region Hallands fokusområde Hög attraktivitet.

Det interna miljöarbetet samordnas genom Region Hallands miljönätverk där samtliga förvaltningar finns representerade. Sedan slutet av 2020 är Hallandstrafiken också representerat i nätverket. Samverkan och erfarenhets­utbyte sker också med till exempel kommunerna i Halland och länsstyrelsen. Tillsammans med övriga regioner och SKR ingår Region Halland i flera nätverk för olika miljö­frågor. Utmaningarna är många gånger likartade i flera regioner och nätverken ger förutsättningar för värdefullt samarbete och gemensamt påverkansarbete.

Klimatbokslut

Varje år sedan 2015 tar Region Halland fram ett klimat­bokslut tillsammans med EMC i Varberg. Ett klimatbokslut identifierar var i verksamheten den stora klimatpåverkan finns. Modellen följer den globala klimatberäknings­standarden Greenhouse Gas Protocol, som omfattar såväl direkta som indirekta utsläpp. Resultatet kan användas för att planera åtgärder för att minska klimatpåverkande utsläpp. Traditionellt används främst de direkta utsläppen i såväl beräkningar som målformuleringar eftersom de är lättast att beräkna och rådigheten är större.

Under perioden 2015–2020 har Region Halland mins­kat de beräknade klimatutsläppen drygt 12 procent. De beräknade utsläppen omfattar hittills huvudsakligen fastighetsenergi, medicinska gaser, interna transporter samt flygresor. Region Hallands övergripande mål är att reducera koldioxidutsläppen med 80 procent till 2025 i regionens egna verksamheter. Det innebär att takten i klimatarbetet behöver öka.

Det fortsatta arbetet med att kartlägga och minska klimat­påverkan inom området för Region Hallands indirekta utsläpp är av stor betydelse. Här krävs ett samarbete mellan upphandling och verksamheter för att säkra att de varor och tjänster som Region Halland köper in uppfyller miljö krav och bidrar till att nå de klimatmål som är uppsatta. Det handlar till exempel om krav på fossilfrihet, cirkulära material val och krav på korrekt och omdömesfull användning.

Skogen

Skogen är en viktig tillgång i klimatarbete i och med dess förmåga att binda koldioxid och att material från skogen kan användas för att ersätta fossila och energikrävande material. Region Halland och Hallands skogsallmänning förvaltar cirka 0,7 % av Hallands skogsareal (2100 ha). Den sammanlagda koldioxidbindningen på de förvaltade markerna var i slutet av året 454 053 ton koldioxid. Kol­dioxidbindningen genom tillväxten i skogen, utöver avverk­ningen, är 3850 ton/år. Inräknas bunden koldioxid som blir av att avverkat virke används under en längre tid och att trä ersätter fossila material, så är den sammanlagda koldioxid­effekten 9250 ton/år. Vid avverkningen blir det utöver sågat virke och massa också material till biobränslen. Under 2020 levererades biobränslen motsvarande energianvändningen vid Hallands sjukhus Kungsbacka.

Tjänsteresor

Pandemin har gjort att kraftiga begränsningar avseende tjänsteresor har gällt under större delen av året, och med­arbetare som kan arbeta hemifrån har uppmanats att göra det. Pandemin har medfört att resandet har minskat mar­kant och digitala möten har ökat. Samverkansprojektet Hållbart resande i tjänsten har av­slutats. Pandemin påverkade projektets genomförande och projektet fokuserade på digitala möten. En undersökning genomfördes för att studera pandemins effekter av vårt resande. Ett av resultaten är att flertalet svaranden önskar fortsätta att arbeta mer hemifrån på sikt än före pandemin och det är något som behöver tas hänsyn till i framtida pla­nering. Omställningen till mer digitala möten har påskyn­dats i och med pandemin.

Under 2020 har ett förslag på mötes­ och resepolicy samt tillhörande riktlinjer för Region Halland arbetats fram. Syftet är att ha styrinstrument för hållbart, effektivt och säkert resande.

Det interna bokningssystemet för bokning av resor och bil (Zenit) har uppdaterats där det mest hållbara färdmedlet kommer först som förslag.

Transporter

Region Halland har som delmål att fram till 2020 minska koldioxidutsläppen från interna transporter med 20 pro­cent. Under perioden 2015­–2020 minskade koldioxidut­släppen från dessa med 22 procent. En stor del av minsk­ningen beror på minskad körning på grund av pandemin. Det är också tack vare genomförda insatser för att tanka rätt, som innebär att en större andel HVO respektive E85 har använts.

Omställning av den interna fordonsflotta till fossilfrihet innebär ett arbete med att fortsätta bygga ut laddinfra­strukturen. Goda möjligheter finns också att minska klimatpåverkan från ambulanser genom övergång till större andel HVO. Ett prioriterat område är också att inom sjuk­transporter ställa om till fossilfria drivmedel.

Planering och samordning av det koncernövergripande arbetet med omställning av den interna fordonsflottan görs i stor utsträckning via nätverket för interna transporter, där berörda verksamheter representeras.

Kemikalier

Verksamheterna inom Region Halland jobbar kontinuer­ligt med att fasa ut faroklassade kemikalier inom Region Hallands verksamheter utifrån myndigheternas prioriterade listor. Kemiska riskbedömningar har genomförts och doku­menterats i stora delar av verksamheten. Ett regiongemen­samt kemikaliehanteringssystem används för såväl invente­ring av kemikalier som riskbedömning och utfasning.

Inköp och upphandling

Upphandling är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå Region Hallands klimat­ och miljömål. En väsentlig del av den miljö­ och klimatpåverkan som Region Halland ger upphov till har nämligen sitt ursprung i det som köps in. Klimatpåverkan från inköp är dock svårare att kvantifiera än till exempel den från direkta utsläpp. Därför är hållbar upp­handling med långtgående miljökrav viktigt för att minska eller undvika utsläpp av växthusgaser och att främja hållbar resurs användning. Region Hallands medverkan i det natio­nella nätverket för Sveriges regioner ”Hållbar upphandling” bidrar också till att stärka det interna arbetet med hållbar upphandling ur fler perspektiv än enbart det miljömässiga.

Under året har miljönätverket och upphandlingsenheten fortsatt att utveckla sitt samarbete. Bland annat genom att representant från upphandling medverkat för kunskapsut­byte vid nätverksmöte under hösten och att i upphandlings­planen prioritera upphandlingar där miljökrav ska ställas. Enligt riktlinjer för inköp och upphandling ska Region Halland eftersträva alternativ till etablerade produkter producerade av fossila råvaror och där regionen har stor klimat­ och miljöpåverkan. Ett viktigt arbete framåt är att fortsätta det gemensamma arbetet för att kunna ställa spets­krav i prioriterade upphandlingar.

Material och avfall

Under 2020 har ”Gröna guiden – vägledning och informa­tion för bättre miljöval” tagits fram för att underlätta för verksamheterna att bidra till Region Hallands miljömål. Syftet är både att underlätta för medarbetare att välja miljöbättre produkter och att öka kunskapen om hur man kan minska användning av engångsmaterial och kemikalier. En märkning av miljöbättre produkter har gjorts i beställningsportalen för att ytterligare underlätta bra val vid inköp. Sjukvården är resurskrävande och förbrukar stora mängder materiel, som i sin tur också genererar betydande mängder avfall. En avfallsgrupp har satts samman med representanter från olika verksamheter för att förbättra Region Hallands samlade avfallshantering. Fokus har till stor del legat på förberedande arbete för att kunna genom­föra upphandling av avfallsentreprenör.

Under 2020 har det skett några förändringar i lagstiftning kring avfallshantering, bland annat med krav på rapporte­ring av farligt avfall i ett nationellt avfallsregister. Gemen­samt med övriga regioner i Sverige har dialog förts med Naturvårdsverket för att lösa tekniska utmaningar i detta nya register, där lösning ännu inte nåtts.

Energi

Den totala energianvändningen, mätt i kWh, i Region Hallands fastigheter har minskat med 15 procent sedan 2010. Nyckeltalet energiförbrukning per bruksarea har dock endast minskat med 9,3 procent under samma period. Målet att nå en minskning med 20 procent har inte upp­nåtts. En bidragande orsak är att de åtgärder som planera­des för sjukhuset i Varberg inte genomförts full ut, bland annat på grund av att utvecklingen av sjukhusets lokaler inte är fastställd. En annan orsak är ett ökat behov av kyl­ning i lokaler, som har medfört att energianvändningen för detta ökat.

Förnybar energi

Andelen förnybar energi under 2020 i Region Hallands fastigheter var 98,5 procent. Av värmeförbrukningen utgjordes 95,3 procent av förnybar energi. Merparten av det som inte är förnybar användes vid drift av oljepannorna för reservkraft. Sedan 2010 köper Region Halland 100 procent grön el.

Egenproducerad el

Målet att producera minst 200 MWh el per år under pe­rioden 2017–2020 har uppnåtts. Under 2020 producerade Region Hallands solceller 877 MWh el. Detta innebär en ökning med cirka 25 procent jämfört med 2019.

Inom Region Halland finns solcellsanläggningar på de tre sjukhusen, de tre skolorna, Ullareds VC samt Västra Vall VC. På Löftadalens folkhögskola finns även en solfånga­ranläggning. Under 2021 planeras ytterligare utökning av solceller, då på Nyhems VC, Kungsbacka sjukhus byggnad 009 samt idrottshallen vid Katrinebergs folkhögskola.

Livsmedel

Under 2020 antog Regionfullmäktige ”Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland”. För att förbättra förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets­, hållbarhets­ och djurskyddskrav på livs­medel och samtidigt vara ekonomiskt hållbart finns det nu politiskt antaget styrdokument som stöd för att upphandla dessa produkter. Region Hallands inköp av ekologiska livs­medel till tillagningsköken uppgick 2020 till 30,3 procent.

Läkemedel

Region Halland arbetar kontinuerligt med att minska risken för miljöpåverkan, bland annat genom minskad förskrivning av antibiotika och tydliga miljökrav vid läkemedels upphandlingar. Förskrivningen av antibiotika till hallänningar minskade med 17 procent från 2019 till 2020, och ligger nu under det nationella målvärdet på maximalt 250 recept per 1000 invånare (233). Detta kan vara ett resultat av färre bakterieorsakade infektioner under covid­19­pandemin. Regionen arbetar för att hålla antibio­tikaförskrivningen på denna låga nivå även under 2021.

Högskolan i Halmstad har gjort en ekologisk riskbedöm­ning av läkemedel i vatten från avloppsreningsverk i Halland, baserat på analysresultat från projekt 2019. Två läkemedelssubstanser som särskilt bedömdes behöva mins­ka i vattnet är citalopram och diklofenak. Förskrivning av både citalopram och diklofenak har minskat med 8 procent i Region Halland från 2018 till 2020 sett till antalet recept.

Lustgas och andra medicinska gaser

Medicinska gaser ger upphov till utsläpp av växthusgaser, där lustgas är den största utsläppskällan. Region Halland är en av få regioner i Sverige som inte har någon anläggning för lustgasdestruktion. Under 2020 har en kartläggning ge­nomförts av hur andra regioner gjort. Förberedande arbete för att genomföra en förstudie kring destruktion av lustgas har påbörjats och en projektplan har tagits fram. Projektet har påverkats av pandemin.

Kunskap och utbildning

Under 2020 har det på grund av pandemin inte varit möjligt att genomföra fysiska utbildningsdagar. Däremot genomfördes till exempel regionernas miljödagar digitalt, vilket innebar att fler kunde delta. Inom det interna miljö­nätverket har olika kollegor bjudits in för gemen samma tematräffar, som har handlat om bland annat kommunika­tion, biologisk mångfald inom Hallands sjukhus, upp­handling, läkemedel, riskbedömning av kemikalier och hållbart resande i tjänsten. Syftet har bland annat varit att öka kännedomen om och få en mer samlad bild av Region Hallands pågående miljöarbete samt att lära känna varan­dra och skapa bättre förutsättningar för samarbeten inom organisationen.